Lino Balsio kalba, pasakyta svarstant ir priimant Seimo rezoliuciją „Dėl kon­sul­ta­ci­nio (pa­ta­ria­mo­jo) re­fe­ren­du­mo dėl nau­jos ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je re­zul­ta­tų įgy­ven­di­ni­mo“

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų tru­pu­tė­lį keis­ta, kad vėl mes kryps­ta­me į dis­ku­si­ją apie ener­ge­ti­ką, apie ato­mi­nę ener­ge­ti­ką, jos rei­kia ar ne­rei­kia. Tai yra la­bai rei­ka­lin­ga ir bū­ti­na dis­ku­si­ja ir ją…

0 Comments