Lino Balsio kalba Seime, tvirtinant LR Vyriausybės programą ir ministrus

  • Post category:Naujienos

L. BALSYS (MSNG). Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, prem­je­re, mi­nist­rai! Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos var­du svei­ki­nu pa­tį Vy­riau­sy­bės su­si­for­ma­vi­mo fak­tą. Jau tik­rai lai­kas pra­dė­ti dirb­ti, o ne vien rū­pin­tis sa­vo an­glų kal­bos ge­bė­ji­mais.

Taip pat džiu­gi­na pro­gra­mi­nė nuo­sta­ta siek­ti Lie­tu­vos ge­ro­vės ei­nant ža­lio­sios eko­no­mi­kos ir ener­ge­ti­kos ke­liu, to­kiu ke­liu ei­na to­kios ša­lys kaip
Vo­kie­ti­ja ir ap­skri­tai vi­sa Eu­ro­pos Są­jun­ga. Bet, įver­tin­da­mas an­glų kal­bos reikš­mę jū­sų gy­veni­me, no­rė­čiau pri­min­ti an­glų pa­tar­lę, ku­ri sa­ko: „Vie­nu me­tu val­gy­ti py­ra­gą ir jį tu­rė­ti ne­įma­no­ma“. De­ja, bū­tent taip ban­do da­ry­ti jū­sų Vy­riau­sy­bė, ši tvir­ti­na­mo­ji Vy­riau­sy­bė, kai kal­ba apie ener­ge­ti­kos pro­jek­tus. Trum­pai pri­min­siu ci­ta­tą: „Įver­tin­da­mi re­fe­ren­du­mo dėl nau­jos ato­mi­nės elek­trinės sta­ty­bos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je re­zul­ta­tus, per­žiū­rė­si­me Na­cio­na­li­nę ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ją, pa­teik­si­me eko­no­miš­kai nau­din­giau­sią ir var­to­to­jams pri­im­ti­niau­sią vals­ty­bės sa­va­ran­kiš­ko ap­si­rū­pi­ni­mo ener­ge­ti­niais iš­tek­liais stra­te­gi­ją, ku­rio­je įver­ti­na­mos ir ato­mi­nės ener­ge­ti­kos per­spek­ty­vos.“ Kaip ga­li­ma at­si­žvelg­ti į re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tus ir to­liau pla­nuo­ti kaip nie­kur nie­ko ato­mi­nę elek­tri­nę? Pri­si­pa­žin­siu, aš ti­kė­jau­si, kad pro­gra­mo­je bus įra­šy­tas tvir­tas Vy­riau­sy­bės pa­si­ry­ži­mas pa­si­sa­ky­ti ir siek­ti vi­so re­gio­no ta­pi­mo ne­bran­duo­li­niu – be Ka­li­ning­ra­do, be Ast­ra­vo ir be Vi­sa­gi­no ato­mi­nių monst­rų.

Ger­bia­mie­ji, ma­no rin­kė­jai man su­tei­kė la­bai aiš­kų man­da­tą bal­suo­da­mi už ma­ne ir prieš ato­mi­nę. Tau­tos va­lią tu­ri­me gerb­ti, re­fe­ren­du­mo spren­di­mą, spren­di­mą, ku­ris yra nei­gia­mas, tu­ri­me vyk­dy­ti, ne ig­no­ruo­ti. To­dėl dau­ge­ly­je sri­čių tik­rai pri­tar­da­mas šiai pro­gra­mai, yra la­bai ge­rų
da­ly­kų, bal­suo­da­mas esu pri­vers­tas su­si­lai­ky­ti bent jau iki tol, kol ši Vy­riau­sy­bė, jūs, ger­bia­mie­ji mi­nist­rai, ap­si­sprę­si­te su kuo – ar ei­na­te su žmo­nė­mis, ku­rie už jus bal­sa­vo, su sa­vo tau­ta, ar su bran­duo­li­nių re­ak­to­rių pre­kei­viais ir su jų rei­ka­lų su­kė­jais Lie­tu­vo­je. Lin­kiu ryž­to. Ačiū.