LŽP narių nuomonė apie LR Vyriausybės programą (A. Kybartas)

  • Post category:Naujienos

LŽP Valdybos nario Almonto Kybarto pastabos dėl LRV programos:

376 punkto siūloma pataisa:

Sukursime racionalią atliekų tvarkymo sistemą, kuri skatintų mažinti susidarančių atliekų kiekį bei jų keliamą pavojų supančiai aplinkai ir žmonių sveikatai. Skatinsime ir remsime atliekų perdirbimą, laikydamiesi pagrindinių Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano principų ir krypčių. Prioritetu laikysime atliekų rūšiavimą susidarymo vietose, kompostavimą, perdirbimą ir jų panaudojimą energijai gauti. Sukursime atskaitingą elektroninę atliekų apskaitą privalomą, visiems juridiniams asmenims. Mažinsime gyventojų mokesčius antrinėms žaliavoms ir Didinsime baudas už teršimą.

 

Tokia galėtų būti LŽP pozicija

Atliekos:

1.     Pakeisime mokesčius, kurie trukdo vystytis atliekų rūšiavimui. Rūšiavimas turi būti vykdomas atliekų susidarymo vietoje.

Rūšiuojantiems atliekas gyventojams nereikės mokėti atliekų tvarkymo mokesčio. Parduodantiems antrines žaliavas gyventojams nebus taikomas GPM. Įmonėms bus taikomas 0 PVM tarifas parduodant atliekas ar antrines žaliavas. Pakelsime nerūšiuotų atliekų mokesčius ir baudas už teršimą. Didinsime sąvartynų vartų mokestį.

2.     Sieksime sukurti bioskaidžių atliekų atskiro surinkimo sistemą.

Suteiksime mokestines lengvatas  gyventojams ir įmonėms įsigyjant bioskaidžių atliekų kompostavimo įrangą. Reikalausime, kad būtų privalomas bioskaidžių atliekų įrenginių projektavimas  statant pastatus.( taip kaip kanalizacijai ar priešgaisrei apsaugai)

3.     Atliekų perdirbimo gamyklose reikalausime, kad  mažiausiai pusė atliekų būtų išrūšiuota ir panaudota pakartotinai.

4.     Sukursime atliekų elektroninę apskaitą ir ji bus privaloma visiems juridiniams asmenims.

5.     Sieksime, kad naudoti kurui būtų  galima  ne daugiau kaip 25% komunalinių atliekų. Kitos turės būti perdirbtos ar  panaudotos antrą kartą.

 

Energetika:

1.Svarbiausia – prevencija. Lengvatinis PVM tarifas taupančioms elektrą lemputėm, biokatilams namų ūkiams, saulės kolektoriams ir prietaisams su saulės baterijomis.

Pridedame nuorodą į LR Vyriausybės programą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438940&p_query=&p_tr2=2