LŽP narių nuomonė apie LR Vyriausybės programą (G. Saldžiūnas)

  • Post category:Naujienos

LŽP pirmininko pavaduotojo Gintaro Saldžiūno pastabos dėl LRV programos:

1.Programoje vartojama labai daug veiksmažodžių – šūkių: sieksime, didinsime, peržiūrėsime, užtikrinsime, vykdysime, įtvirtinsime, garantuosime ir pan. Tačiau mažai išvardinta išmatuojamų rodiklių, kas planuojama konkrečiai padaryti per 4 metus, ką įgyvendinti, pasiekti, įvykdyti. Pvz.: ketinama daugiabučių namų renovaciją paskelbti nacionaliniu Lietuvos prioritetu (LRV 2012 – 2016 m. programos projekto 303 p.). Kodėl programoje neįvardinus skaičių: kiek daugiabučių bus renovuota iki 2016 metų pabaigos arba kiek renovacijos sutarčių bus pasirašyta iki 2016 metų pabaigos.

2. Programos 29 p. beveik pakartoja Lietuvos žaliųjų partijos ekonominės programos gaires.

3. Programos 66 p. minimos ketinamos taikyti naujos PVM lengvatos. Šiomis PVM lengvatomis galės vienodai pasinaudoti tiek pensininkai, tiek vidutines ir aukštesnes pajamas (pvz. Seimo nariai) gaunantys Lietuvos piliečiai. Lietuvos žaliųjų partija gali pasiūlyti paprastą ir efektyvų būdą šį procesą suvaldyti – t.y PVM lengvatomis turėtų pasinaudoti tik tie, kurių pajamos neviršyja vidutinio šalies darbo užmokesčio dydžio – arba pvz.: 1500 lt. vienam žmogui per mėnesį

Todėl LRV programos 65 punktą papildyti teiginiu:

65 Atlikdami kompleksinę mokesčių sistemos peržiūrą, išnagrinėsime galimybę įvesti bendrą nekilnojamojo turto mokestį, kuris pakeistų ir sujungtų dabartinius nekilnojamojo turto ir žemės mokesčius, o per ateinančius keturis metus įvesti visuotiną LR piliečių turto ( atliekamą vieną kartą ir atliekamą, kai turtas didėja ar mažėja) ir pajamų (kasmet) deklaravimą

4. Programos 309 p. siūloma peržiūrėti Nacionalinę energetikos strategiją, atsižvelgiant į 2012 metų patariamojo referendumo rezultatus. Reikia ne peržiūrėti, o pakeisti nacionalinę energetikos strategiją, atsisakant atominės energetikos, o energijos apsirūpinimo klausimą spręsti remiantis nauja ir ilgalaike atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo strategija.

309 Įvertindami 2012 m. spalio 14 d. konsultacinio (patariamojo) referendumo dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje rezultatus, pakeisime Nacionalinę energetikos strategiją,  priimant naują energtikos strategiją, atsisakant atominės energetikos. Energijos išteklių apsirūpinimo valstybėje klausimą spręsti remiantis ilgalaike atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo strategija, pagrįsta kaštų ir naudos analize.

5. Programos 310 p. – kodėl tik nedidelių kogeneracinių elektrinių plėtrą žadama skatinti, turėtų būti

310. Siekdami didinti energijos vartojimo efektyvumą ir elektros energetikos sistemos decentralizaciją, skatinsime kogeneracinių elektrinių įrengimą šalyje.

6. Siūloma naujai suformuoti 311 p.

311. ES paramos lėšos bus naudojamos atsinaujinančių energijos šaltinių pajėgumų plėtrai užtikrinti, atsisakant VIAP lėšomis finansuoti padidintus elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių elektros energijos šaltinių, supirkimo tarifus, elektros tinklams modernizuoti diegiant išmaniųjų tinklų koncepciją, kuri leistų geriau panaudoti įvairius generavimo šaltinius (taip pat ir gaminančius žaliąją elektros energiją), sudarytų palankias sąlygas elektromobilių ūkio plėtrai, šilumos siurblių ir kitų elektros gamybą ir vartojimą reguliuojančių įrenginių panaudojimui.

Pridedame nuorodą į LR Vyriausybės programą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438940&p_query=&p_tr2=2