LŽP narių nuomonė apie LR Vyriausybės programą (L. Ramanauskienė)

  • Post category:Naujienos

LŽP Valdybos narės Liucijos Ramanauskienės pastabos dėl LRV programos:

Siūlau papildyti Vyriausybės programos 114 punktą (VII. SOCIALINĖ POLITIKA) sekančia nuostata:

114. Kursime visuomenę, grindžiamą lyčių lygybės principais, nes jų ignoravimas neigiamai veikia socialinį ir ekonominį šalies gyvenimą. Siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, t.y. pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, sieksime, kad moterų potencialas būtų išnaudojamas daug geriau ir veiksmingiau. Veiksmai būtų grindžiami lyčių aspekto integravimo metodu (t.y. lyčių aspekto įtraukimu į visas politikos sritis). Gindami žmogaus teises mažinsime moterų ir vyrų darbo užmokesčio už atliekamą tokį patį darbą skirtumus, remsime tikslines iniciatyvas lyčių lygybei stiprinti. Skatinsime nevyriausybinių organizacijų plėtrą.

Pridedame nuorodą į LR Vyriausybės programą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438940&p_query=&p_tr2=2