LŽP narių nuomonė apie LR Vyriausybės programą (M. Tamkevičiūtė)

  • Post category:Naujienos

LŽP Pirmininko pavaduotojos Marijos Tamkevičiūtės pastabos dėl LRV programos:

150. Sukursime ir įgyvendinsime pirmojo gyvenimo starto programą jauniems žmonėms (filosofija), kuri apimtų sklandų jauno žmogaus perėjimą iš švietimo sistemos (prieinamas profesinis mokymas ir aukštasis mokslas) į savarankišką profesinę karjerą (lengvatinės paskolos, karjeros pradžios pagalba, pirmojo būsto įsigijimo programos), prieinamą socialinį  būstą.

Kokiu būdu bus padarytas prieinamas mokslas?

Lengvatinės paskolos nėra sprendimas. Reikia mažinti mokesčius norintiems steigti pirmąjį verslą, kad skatinti jaunimo verslumą.

Kas yra karjeros pradžios pagalba? Konkrečiai.

Kas yra pirmojo būsto įsigijimo programos? Ką jos duos?

151. Remsime jaunimo nevyriausybinių organizacijų veiklą, taip pat jaunimo iškeltas iniciatyvas užimtumo, švietimo ir socialinės integracijos srityse.

Kokiu būdu bus remiama ir kas konkrečiai bus už tai atsakingas?

 

152. Atversime valstybės institucijų duris jaunimo profesinio darbo praktikai reikalingai kompetencijai įgyti. Peržiūrėsime viešųjų darbų programą, kad ji būtų tinkama jaunimo užimtumui užtikrinti, nevyriausybinėms organizacijoms įtraukti.

UŽIMTUMĄ JAUNIMO REIKĖTŲ DIDINTI NE PER VIEŠUOSIUS DARBUS.

153. Atsižvelgiant į jaunimo ir valstybės institucijų atotrūkį, aktyviau skatinsime jaunimą dalyvauti pilietiniame ir politiniame gyvenime.

Kokiu būdu?

156. Stiprinsime jaunimo užimtumo politiką regionuose, ypač didelį dėmesį skirdami mažiau galimybių turinčiam jaunimui. Kursime naujas programas, užtikrinančias mažiau galimybių turinčiam jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi: neįgaliesiems, gyvenantiems skurde, patiriantiems socialinę atskirtį, siekdami, kad būtų sustabdytas skurdo ir socialinės atskirties plitimas iš kartos į kartą.

Kokios programos? Nežinant kokios, negalima sakyti ar jos iš vis reikalingos bus

157. Efektyviau ir veiksmingiau panaudosime ES fondų (ypač socialinio) lėšas jaunimo užimtumui skatinti. ??????????

158. Mažinsime jaunimo nedarbą, siekdami, kad kuo didesnė dalis jaunimo įgytų reikalingų žinių ir profesinių įgūdžių, remsime jų mokymą, skatinsime jaunimo verslumą.

Kaip konkrečiai?

159. Skatinsime jaunų specialistų migraciją į labiau nuo didžiųjų miestų nutolusias savivaldybes, tokiu būdu kursime darnios regioninės plėtros politiką.

Kaip?

168. Užtikrinsime palankias sąlygas jauniems žmonėms kurti savo verslą.

Kokios būtų tos sąlygos?

Pvz. Reiktų sukurti mokestinių lengvatų paketą jaunimui, pradedančiam pirmąjį verslą.

177. Nuosekliai atsisakysime laisvosios rinkos principais pagrįsto mokinio krepšelio finansavimo principo, sudarysime savivaldybėms daugiau galimybių laisviau disponuoti mokinio krepšelio lėšomis ir panaudoti sutaupytas lėšas kitoms švietimo reikmėms, tobulinsime lėšų skyrimo mokykloms metodiką, kad būtų išsaugomos mokyklos kaimo vietovėse. Suteiksime daugiau galių ir laisvės pačioms mokykloms, mokyklų bendruomenėms.

Kokioms kitoms? Toks neapibrėžtumas gali iššaukti neteisingus veiksmus.

 

196. Sudarysime lygias galimybes visiems siekti aukštojo mokslo. Skirsime lėšų, kad studijos būtų pritaikomos neįgaliųjų poreikiams ir skirsime ypač daug dėmesio sveikatos problemų turinčiam jaunimui.

Kalbant apie aukštojo mokslo prieinamumą reikėtų siekti sudaryti sąlygas valstybės nefinansuojamų studijų vietose studijuojantiems studentams gauti skatinamąsias stipendijas (ypač atkreiptinas dėmesys į antrosios pakopos studijas).

197. Atsisakysime studentų rūšiavimo į mokančius už studijas ir už jas nemokančius. Nustatysime visuotinę metinę studijų įmoką, kuri bus vienoda visoms studijų programoms ir ne didesnė negu vieno vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydis. Jos nemokės gerai besimokantys studentai.

Neaišku ką norima pasakyti pirmuoju sakiniu. Sakiniai prieštarauja vienas kitam.

Ar studentai gerai besimokantys ir ar neturės mokėti įmokų už mokslą reiktų svarstyti kas pusmetį, o ne kas metus.

198. Paskolos studijų įmokai ir pragyvenimo išlaidoms bus teikiamos per Valstybinį studijų fondą, o ne per komercinius bankus. Užtikrinsime fiksuotų palūkanų dydį, sudarysime kitas palankias skolinimosi sąlygas. Paskolų grąžinimą siesime su mokymosi rezultatais, įsidarbinimu bei gaunamu atlyginimu.

Labai nekonkrečiai suformuluota. Kokios tos kitos palankios skolinimosi sąlygos? Neįvardinant konkrečių sąlygų negalima teigti, kad Valstybinio studijų fondo pasirinkimas bus geresnis nei komercinių bankų.

 

199. Skirsime ypač daug dėmesio studijų kokybei. Atliksime vykdomų studijų programų peržiūrą, sieksime, kad būtų vengiama studijų programų dubliavimo, o studijų programos atitiktų darbo rinkos ir būsimos studentų profesinės veiklos reikmes. Stiprinsime ištęstinių studijų kokybę, kad ji prilygtų nuosekliųjų studijų kokybei.

Aukštosiose mokyklose studijų programose reiktų kurti atskirus modulius, nukreiptus į verslumo gebėjimų ugdymą, siekti jų efektyvumo. Skatinti aktyvų aukštųjų mokyklų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą, apimant tiek mokymų programų nuolatinę reviziją ir atnaujinimą, tiek specializuoto profilio gamybinių praktikų verslo sektoriuje efektyvų įgyvendinimą.

 

309. Įvertindami 2012 m. spalio 14 d. konsultacinio (patariamojo) referendumo dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje rezultatus, peržiūrėsime Nacionalinę energetikos strategiją, pateiksime ekonomiškai naudingiausią ir vartotojams priimtiniausią valstybės savarankiško apsirūpinimo energijos ištekliais strategiją, kurioje įvertinamos ir atominės energetikos perspektyvos, plačiam politinių partijų susitarimui, remdamiesi nuodugnia kompleksine energetikos sektoriaus raidos alternatyvų analize atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Geriausia alternatyva turi būti pagrįsta sąnaudų ir naudos analize, siekiant užtikrinti energetinį savarankiškumą ir mažiausią kainą.

Po 2012 m. spalio 14 d. įvykusio konsultacinio (patariamojo) referendumo, 2012-2016 metų Vyraiusybės programoje atominės energetikos perspektyvos neturėtų būti svarstomos.

 

376. Sukursime racionalią atliekų tvarkymo sistemą, kuri skatintų mažinti susidarančių atliekų kiekį bei jų keliamą pavojų supančiai aplinkai ir žmonių sveikatai. Skatinsime ir remsime atliekų perdirbimą, laikydamiesi pagrindinių Valstybinio
strateginio atliekų tvarkymo plano principų ir krypčių. Prioritetu laikysime atliekų rūšiavimą, kompostavimą, perdirbimą ir jų panaudojimą energijai gauti.

Toks sakinio pateikimas tiek atliekų rūšiavimui, tiek kompostavimui, tiek perdirbimui ar deginimui suteikia vienodą svarbą. Prioritetu laikysime prevenciją ir tik po to atliekų rūšiavimą ir t.t. Prevencija tuėtų būti biodegraduojančių pakuočių skatinimas, visuomenės švietimas, mažaatliekių/beatliekių gamybos sistemų diegimo skatinimas..

Tik po gerai suorganizuotos atliekų tvarkymo sistemos, po prevencijos, rūšiavimo, pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo turėtų būti pasiektas priešpaskutinis atliekų hierarchijos laiptelis – atliekų deginimas. Kuras deginimui turi būti tiekiamas tik iš likusių po rūšiavimo ir netinkamų perdirbti atliekų.