L. Balsys: „Rinkimų kampanijoje turi vyrauti debatai, o ne šmeižtas“

Seimo narys Linas Balsys, dalyvaujantis Europos Parlamento rinkimuose kaip Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas, oficialiai kreipėsi į nacionalinio transliuotojo LRT vadovybę bei Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl tikrovės neatitinkančių šmeižikiškų faktų paskelbimo LRT radijo laidoje „Tarp  Rytų ir Vakarų“.

Savo kreipimesi L. Balsys nurodo, jog Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas ir Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas suteikia teisę apšmeižtam asmeniui pareikšti atsakomąją nuomonę toje pačioje žiniasklaidos priemonėje.

Savo atsakyme Seimo narys L. Balsys rašo:

„Šių metų balandžio 23 d. LRT radijo laidoje „Tarp Rytų ir Vakarų“ buvo paskelbta šmeižikiška informacija, žeminanti mano garbę ir orumą, nepateikus jokių įrodymų ar faktų. Šioje informacijoje taip pat nuskambėjo grasinimas mane nužudyti.

Minėtos laidos stenogramos 41:30 min. rodo, jog laidos metu buvo paskelbtas šis, klausytoju Jonu iš Vilniaus laidos vedėjo pristatyto asmens, pareiškimas:

„Ir lygiai su skalūnais. Pavyzdžiui, už skalūnus, tai čia įvyko išdavystė aiški Balsio. Ir aš asmeniškai, negražu taip kalbėt per telefoną, už tokią jo agitaciją,  už tą, už kurią aš šimtu procentų garantuoju, kad jis gavo atlygį iš Rusijos, sušaudyčiau aš jį, prie sienos pastatyčiau.“

Po šio pasisakymo laidos vedėjas R. Geleževičius nuo tokio klausytojo pareiškimo neatsiribojo ir nepateikė oficialios LRT radijo nuostatos.

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (CK) 2.24 straipsnis (Asmens garbės ir orumo gynimas) numato:

„2. Jeigu tikrovės neatitinkantys duomenys buvo paskleisti per visuomenės informavimo priemonę (spaudoje, televizijoje, radijuje ir pan.), asmuo, apie kurį šie duomenys buvo paskleisti, turi teisę surašyti paneigimą ir pareikalauti, kad ta visuomenės informavimo priemonė šį paneigimą nemokamai išspausdintų ar kitaip paskelbtų. Visuomenės informavimo priemonė šį paneigimą privalo išspausdinti ar kitaip paskelbti per dvi savaites nuo jo gavimo dienos. Visuomenės informavimo priemonė turi teisę atsisakyti spausdinti ar paskelbti paneigimą tik tuo atveju, jeigu paneigimo turinys prieštarauja gerai moralei.“

Remiantis šiomis CK, taip pat Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 53 str. (kadangi esu Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas)  nuostatomis, prašyčiau per LRT radijo laidą „Tarp Rytų ir Vakarų“, įstatymų numatyta tvarka paskelbti tokio turinio mano atsakomąjį pareiškimą dėl tikrovės neatitinkančių duomenų apie mane paskelbimą:

„Įstatymai numato plačias ribas reikšti nuomonę ar kritiką apie viešų asmenų veiklą. Tačiau joks įstatymas nesuteikia niekam galimybės skleisti šmeižtą ir tikrovės neatitinkančius išgalvotus faktus. Būtent tokie faktai apie mane, kaip viešą asmenį, Seimo narį, buvo paskleisti  LRT radijo balandžio 23-iosios dienos laidoje „Tarp Rytų ir Vakarų“. Į laidą paskambinęs Jonu iš Vilniaus pristatytas klausytojas pareiškė, kad Balsys yra gavęs atlygį iš Rusijos, taip pat grasino susidoroti.

Atsakingai pareiškiu, kad niekada už savo visuomeninę ir politinę veiklą nesu gavęs jokio atlygio nei iš Rusijos, nei jokios kitos užsienio šalies valstybinių, verslo ar privačių bei juridinių asmenų. Visos mano pajamos yra viešai deklaruotos, kaip ir turimas turtas, įsigytas už skaidrias, deklaruotas, darbo pajamas. Mano lojalumas Lietuvos valstybei ir ištikimybė Seimo nario priesaikai yra patvirtinti Valstybės saugumo departamento, patikrinant mane ir mano ryšius prieš suteikiant teisę dirbti su įslaptinta informacija.

Anoniminis šmeižikiškos informacijos skleidimas ne tik užtraukia baudžiamąją atsakomybę, bet ir parodo šmeižiko bailumą bei dvasios menkystę. Todėl asmenį, balandžio 23 dieną skambinusį į LRT radijo laidą „Tarp Rytų ir Vakarų“  Jono iš Vilniaus vardu, raginu:

1. Pasisakyti savo tikrą vardą ir pavardę ir viešai pateikti savo šmeižikiškų teiginių įrodymus, kaip to reikalauja įstatymas, arba viešai manęs atsiprašyti.

2. Susisiekti su manimi oficialiais Seimo nurodytais kontaktais ir priimti mano kvietimą dalyvauti viešuose debatuose visais Jonui, tariamam ar tikram, bei jo bendraminčiams rūpimais klausimais.