Nemaloniai nustebino Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pareiškimas

  • Post category:Naujienos
Ža­lių­jų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Li­nas Bal­sys pir­ma­die­nio spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ­sa­kė ap­gai­les­tau­jąs, kad vie­nin­te­liai rin­ki­mus lai­mė­ję „ža­lie­ji“ Eu­ro­po­je ga­li­ ir ne­dirb­ti ža­lių­jų idė­jų nau­dai.

Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja ne­per­li­po Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) rin­ki­mų bar­je­ro su­rin­ku­si 3,36 proc. bal­sų.

Rin­ki­mų re­zul­ta­tai iš­ties yra įdo­mūs, sa­kė L. Bal­sys. Pre­zi­den­tei jis pa­lin­kė­jo ra­mios ka­den­ci­jos, be skan­da­lų, te­le­fo­no skam­bu­čio tei­sės ir pa­na­šių da­ly­kų, dėl ku­rių jis ne kar­tą yra iš­sa­kęs jai kri­ti­kos. EP rin­ki­muo­se, sa­kė L. Bal­sys, ma­tė­me siurp­ri­zų – so­cial­de­mo­kra­tai už­lei­do vie­tą kon­ser­va­to­riams. Pa­svei­ki­nęs Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą su rin­ki­mų re­zul­ta­tais, L. Bal­sys vis tik ste­bė­jo­si, kad jos at­sto­vai ne­ža­da jung­tis prie ža­lių­jų EP. Tai, jo ma­ny­mu, ga­li ro­dy­ti, kad nau­do­ta­si ža­lių­jų var­du tik po­pu­lis­ti­niais tiks­lais. Pri­min­si­me, kad Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga pir­ma­die­nį pra­ne­šė, jog ne­si­jungs prie EP ža­lių­jų frak­ci­jos, nes ne­su­tam­pa jų po­žiū­riai į šei­mos ver­ty­bes.

Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos re­zul­ta­tai rin­ki­muo­se, jos pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, yra ge­ri: vis­kas da­ry­ta be vals­ty­bės par­amos, sa­vo­mis lė­šo­mis. „Tai ro­do, kad esa­me nuo­sek­liai dir­ban­ti par­ti­ja, tu­rin­ti rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą. Vi­sur ro­dik­liai yra tarp 3 ik 5 proc. Nė­ra taip, kad vie­no­se vie­to­vė­se su­rink­tu­me 20 proc., ki­tur – nie­ko“, – sa­kė L. Bal­sys.