Žmonėms atominės Lietuvos nereikia

Šiais metais Kauno technologijos universiteto (KTU) atlikta reprezentatyvi apklausa rodo, kad gyventojai vis dar pasisako prieš naujos atominės elektrinės statybą, jai dažniau nepritaria moterys. Tačiau energetikos ekspertai sako, jog po…

0 Comments

Japonijoje į atmosferą pateko radioaktyviosios dalelės

Į atmosferą pateko radioaktyviosios dalelės po incidento vienoje iš branduolinės fizikos laboratorijų Japonijos prefektūroje Ibaraki. Apie tai šeštadienį pranešė atominę energetiką stebintis komitetas - praneša portalas Delfi.lt.  Nelaimė įvyko ketvirtadienį Tokajimuros laboratorijoje,…

0 Comments

Lino Balsio kalba, pasakyta svarstant ir priimant Seimo rezoliuciją „Dėl kon­sul­ta­ci­nio (pa­ta­ria­mo­jo) re­fe­ren­du­mo dėl nau­jos ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je re­zul­ta­tų įgy­ven­di­ni­mo“

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų tru­pu­tė­lį keis­ta, kad vėl mes kryps­ta­me į dis­ku­si­ją apie ener­ge­ti­ką, apie ato­mi­nę ener­ge­ti­ką, jos rei­kia ar ne­rei­kia. Tai yra la­bai rei­ka­lin­ga ir bū­ti­na dis­ku­si­ja ir ją…

0 Comments